Tutaj jest flash.
Opłaty za przedszkole

Uchwała Nr LVI/1064/2013
Rady Miasta Rzeszowa


z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za śwadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00.

§ 2 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

    2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat.

§ 4. 1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

    2. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/337/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za śwadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.


7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej niż 1 września 2013r.


 

Strona główna  /  NASZE PRZEDSZKOLE  /  AKTUALNOŚCI  /  KONTAKT  /  ZAJĘCIA DODATKOWE  /  GALERIA 2018  /  ARCHIWUM  /  PUBLIKACJE  /  PRZETARG  /  BIP  /  1% PODATKU  /  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
© 2007 iNetServis