Przedszkole Publiczne Nr 19 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://pp19.resman.pl/

Data publikacji strony internetowej: 12.2018 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne z powodu niezgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
strona zawiera dokumenty, grafiki itp., które mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych i mogą nie spełniać zasad dostępności określonych w ustawie, niektóre podstrony i artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej, niektóre obrazy i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego.

Treści niewchodzące w zakres mających zastosowanie przepisów:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24 września 2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiaturowe

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strona zawiera narzędzia dostępności, takie jak powiększanie tekstu, zmiana kontrastu, lektor i inne, znajdujące się w menu umiejscowionym w lewym górnym rogu strony, do którego dostęp możliwy jest za pomocą myszy.

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola Małgorzata Samołyk pod adresem poczty elektronicznej dyrektor@pp19.resman.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura Wnioskowo-Skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku prowadzi główne wejście od al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20, jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
    2. Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.( jest dostępny podjazd od strony ogrodu)
    3. Budynek jest dwupoziomowy ( 2 kondygnacje), posiada schody.

    Posiadamy parking przy budynku przedszkola na 8 stanowisk.

    1. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
    2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje Mobilne    Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych