W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu obowiązują następujące programy:

Podstawa programowa- Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Programy wychowania przedszkolnego- wydawnictwa MAC Edukacja:
autorstwa Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo..

Metoda Dobrego Startu (MDS)- została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. MDS jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne. Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

„Dziecięca matematyka” metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej -wspomaga rozwój umysłowy dzieci i dobrze przygotowuje je do szkoły. Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:
– intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
– kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
– rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci. Opracowanych jest 14 bloków programowych: Orientacja przestrzenna.
Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
Klasyfikacja.
Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
Intuicje geometryczne.
Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów,chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej.
Waga i ważenie.
Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków. W każdym z nich znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju dzieci jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych.

Metoda pedagogiki zabawy- ułatwia kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy na bezpiecznym, zaakceptowanym przez wszystkich poziomie. Podpowiada ona, co zrobić, aby te kontakty dawały jak największe korzyści zarówno grupie, jak również poszczególnym jej członkom. Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Ich realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (choć nie tylko), często bardzo przyjemnych w odbiorze, a jednak nie pozbawionych głębszej refleksji.