Odpłatność za pobyt w przedszkolu regulowana jest Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr LXXVIII/1707/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2023r.

Za pobyt dziecka w przedszkolu uiszcza się opłatę 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę z wyłączeniem godzin: 8:00 do 13:00.

Ewidencja pobytu dzieci w przedszkolu odbywa się za pomocą czytnika kart. Naliczona kwota za pobyt (wg ewidencji w systemie edziecko firmy ISOCOM) ostatniego dnia miesiąca płatna jest do 10 dnia następnego miesiąca (z dołu) na konto bankowe.

W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się od opłat za pobyt.

Zwalnia się z opłat dziecko posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zwolnienie przysługuje od dnia wpływu orzeczenia do przedszkola.

Dyrektor przedszkola wydaje decyzję dotyczącą zwolnienia z opłat z wyżej wymienionych tytułów na podstawie złożonego wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zwolnione z opłat są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

Odpłatność za żywienie dzieci naliczana jest z początkiem miesiąca (z góry) zakładając, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola cały miesiąc i rozliczana na koniec miesiąca odliczając nieobecności.
Odpisy rozliczane są w miesiącu następnym.
Żywienie płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
Przypis żywienia naliczamy: stawka np.: wrzesień 7,00 zł za dzień x 20 dni = 154,00 zł.

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty za przedszkole (pobyt i żywienie). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

PKO BP Oddział I w Rzeszowie
66 1020 4391 0000 6502 0187 4403

Kwoty odpłatności podawane są w systemie edziecko

Strona do logowania:

https://edziecko.edu.pl/

Login to numer karty dziecka

Hasło – pierwsze imię dziecka

Po zalogowaniu się, hasło należy zmienić.

W zakładce „Rozliczenie” podana jest kwota do zapłaty na dany miesiąc.