Odpłatność za pobyt w przedszkolu regulowana jest Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Za pobyt dziecka w przedszkolu uiszcza się opłatę 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę z wyłączeniem godzin: 8:00 do 13:00.

Ewidencja pobytu dzieci w przedszkolu odbywa się za pomocą czytnika kart. Naliczona kwota za pobyt (wg ewidencji w systemie eDziecko firmy ISOCOM) ostatniego dnia miesiąca płatna jest do 10 dnia następnego miesiąca (z dołu) na konto bankowe.

W przypadku gdy do przedszkola lub żłobka (w tym przypadku należy dostarczyć zaświadczenie do żłobka) uczęszcza więcej niż dwoje dzieci – trzecie i kolejne zwalnia się z opłat za pobyt.

Zwolnione z opłat są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny) oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odpłatność za żywienie dzieci naliczna jest z początkiem miesiąca (z góry) zakładając, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola cały miesiąc i rozliczana na koniec miesiąca odliczając nieobecności.
Odpisy rozliczane są w miesiącu następnym.
Żywienie płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
Przypis żywienia naliczamy: stawka np.: wrzesień 5,00 zł za dzień x 20 dni = 100,00 zł.

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty za przedszkole (pobyt i żywienie). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

PKO BK Oddział I w Rzeszowie
66 1020 4391 0000 6502 0187 4403

Kwoty odpłatności podawane są w systemie eDziecko