Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Moje kolorowe emocje”

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
pt. „Moje kolorowe emocje”
organizowanego przez
Publiczne Przedszkole nr 19 w Rzeszowie.

Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter przedszkolny i skierowany jest do przedszkolaków z rzeszowskich przedszkoli

Organizatorzy:
Publiczne Przedszkole nr 19 w Rzeszowie

Cele konkursu:
– prezentacja dziecięcych emocji poprzez różne formy aktywności plastycznej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
– umiejętność otwartego przekazywania uczuć,
– uczenie się wyrażania swoich uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami,
– rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji,
– kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez różne formy plastyczne

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej prezentującej kolorowe emocje w oczach dziecka.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli.
Technika: dowolna, płaska, format A4
Z każdej placówki można wykonać max. 3 prace.
Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, adres e-mail i nr tel. Metryczkę umieszczamy na odwrocie pracy (załącznik nr3)
Prace wraz z wymaganymi informacjami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 16.05.2022r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Publiczne Przedszkole nr 19 w Rzeszowie
Aleja prof. Adama Krzyżanowskiego 20
35-329 Rzeszów
Z dopiskiem – „Moje kolorowe emocje”

Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 19 w Rzeszowie.
Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub e-mail.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2024 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!
Życzymy powodzenia!

Informacje o konkursie:
K. Kałucka, K. Lichota-Janusz, J. Such
Tel. (17) 748 33 40