ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W REŻIMIE SANITARNYM

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi GIS i MEN.

 

Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.

Dzieci wchodzą z Rodzicem do holu przedszkola. Tam pracownik przedszkola pyta rodzica o stan zdrowia dziecka i mierzy dziecku temperaturę.

  1. W holu przedszkola może przebywać 1 osoba dorosła.

  2. W razie obecności większej liczby osób, pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola.

  3. Każdy Rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

  4. Po wejściu do przedszkola dziecko udaje się do łazienki w celu umycia rąk, następnie dziecko zdejmuje odzież wierzchnią.

  5. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.

  6. Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.

Rodzic nie może wchodzić na dalszą część przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.

Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Rodzic codziennie składa pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i rodziny. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważy oznaki infekcji.

Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę. należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny.

W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a Rodzic zostaje poinformowany telefonicznie i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola do 30 minut.

W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach).

Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie przedszkola.

Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.

Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Przedszkole nie będzie organizować żadnych wyjść poza teren (np. spacer do parku), na terenie przedszkola nie będą odbywały się żadne zajęcia dodatkowe, atrakcje z udziałem osób trzecich.


Zachęcamy do zapoznania się

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men


W załączniku deklaracja:

Deklaracja zgłoszenia – w okresie reżimu sanitarnego PP19